Π.Ε.Σ.Τ.Υ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
image1 image2 image3 image3

ΑΙΤΗΣΗ 30 Οκτωβρίου 2013

ΑΙΤΗΣΗ

 

 1. Της Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργανώσεως του άρθρου 1 παρ. 3β΄ του ν. 1264/1982 με την επωνυμία «Ομοσπονδία Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδος» (Ο.Τ.Υ.Ε.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ακαδημίας αριθμός 4 και εκπροσωπείται νομίμως.
 2. Του Σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Τελωνειακών Υπαλλήλων» (Π.Ε.Σ.Τ.Υ.), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ακαδημίας αριθμός 36 και εκπροσωπείται νομίμως.

ΠΡΟΣ

 

 1. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως» (Ε.Τ.Ε.Α.), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Πειραιώς αριθμός 9-11 και εκπροσωπείται νομίμως, υπό την ιδιότητα του διαδόχου του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Δημοσίων Υπαλλήλων» (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.), δυνάμει των άρθρων 36 και 48 του ν. 4052/2012 και του άρθρου 12 της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/31.12.2012.
 2. Την «Τράπεζα της Ελλάδος», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 21 και εκπροσωπείται νομίμως.
 3. Την 24η Διεύθυνση       (Λογαριασμών του Δημοσίου) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών και εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αμερικής αριθμός 6.  
 4. Την Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφαλίσεως και Πρόνοιας και εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σταδίου αριθμός 29.  

 

* * * * * * * * *

 

 1. 1.Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 349/26.09.2013 αιτήσεώς μας, η οποία σάς έχει επιδοθεί νομίμως, και ειδικώς ως προς την ρητή επιφύλαξη την οποία εκεί διατυπώσαμε ως προς την αποτίμηση και διεκδίκηση και των περιουσιακών δικαιωμάτων του καταργηθέντος Τ.Α.Υ.Τ.Υ. επί της, στην Αθήνα και δη επί της οδού Φιλελλήνων αριθμός 13-15 ευρισκόμενης, πολυκατοικίας ιδιοκτησίας του, με την παρούσα, η οποία αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της ως άνω αιτήσεώς μας, με την παρούσα σάς γνωστοποιούμε και αιτούμαστε και τα ακόλουθα.
 2. 2.Περιγραφή Ακίνητης Περιουσίας πρώην Ταμείου Αρωγής Τελωνειακών Υπαλλήλων (Τ.Α.Υ.Τ.Υ.): Πρόκειται περί μίας πολυκατοικίας, κείμενης στην Αθήνα, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως των Αθηνών, της περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων και επί της οδού Φιλελλήνων αριθμός 13-15, μετά του οικοπέδου της και της εν γένει περιοχής της, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών επτακοσίων είκοσι ενός και εκατόν είκοσι πέντε εκατοστών (721,25 τ.μ.), συνορευόμενης (κατά τους τίτλους ιδιοκτησίας αυτής) Αρκτικώς με ιδιοκτησία πρώην Ζώτου και Τσάτσου και ήδη Σούτσου, Ρώμα και Αντωνιάδου, Μεσημβρινώς με ιδιοκτησία Χαρίση Ταγαρά και Αγγελέα, Ανατολικώς με ιδιοκτησία πρώην Θεοφιλά και ήδη Δρακοπούλου και Δυτικώς με την οδό Φιλελλήνων. Το Τ.Α.Υ.Τ.Υ. αγόρασε αποκλειστικώς εκ χρημάτων του:

2.1.  α. τον υπόγειο, β. τον ισόγειο, γ. τον ύπερθεν του ισογείου ημιώροφο και δ. τμήμα επί της προσόψεως του δευτέρου μετά τον ημιώροφο όροφο, καθώς και διάφορα εκ πλινθοδομής κτίσματα επί της ταράτσας του κτιρίου, δυνάμει του με αριθμό 67/31.08.1951 αγοραπωλητηρίου συμβολαιογραφικού εγγράφου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωκίωνος Δημητρίου Έρωτα, νομίμως μεταγραφέντος στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, στις οποίες οριζόντιες ιδιοκτησίες αναλογεί επί του οικοπέδου και των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων ποσοστό επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιοστών (784‰) εξ αδιαιρέτου της όλης πολυκατοικίας.

2.2.  Τον πρώτο όροφο μετά το ισόγειο κατάστημα και τον ημιώροφο, δυνάμει του με αριθμό 68/31.08.1951 αγοραπωλητηρίου συμβολαιογραφικού εγγράφου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωκίωνος Δημητρίου Έρωτα, νομίμως μεταγραφέντος στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, στις οποίες οριζόντιες ιδιοκτησίες αναλογεί επί του οικοπέδου και των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων ποσοστό εκατόν πενήντα χιλιοστών (150‰) εξ αδιαιρέτου της όλης πολυκατοικίας.        

2.3.  Ένα διαμέρισμα εσωτερικό εκ του δευτέρου ορόφου, δυνάμει του με αριθμό 69/31.08.1951 αγοραπωλητηρίου συμβολαιογραφικού εγγράφου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωκίωνος Δημητρίου Έρωτα, νομίμως μεταγραφέντος στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, στις οποίες οριζόντιες ιδιοκτησίες αναλογεί επί του οικοπέδου και των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων ποσοστό εξήντα έξι χιλιοστών (66‰) εξ αδιαιρέτου της όλης πολυκατοικίας.

2.4.  Δηλονότι, με τον ως άνω τρόπο το Τ.Α.Υ.Τ.Υ. απέκτησε από ίδιους πόρους εξ ολοκλήρου το ως άνω κτίριο.

 1. 3.Ακολούθως, ως καλώς γνωρίζετε, το ως άνω ακίνητο περιήλθε αυτοδικαίως στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ., ομού μετά τού συνόλου του ενεργητικού και του παθητικού του καταργηθέντος πλέον Τ.Α.Υ.Τ.Υ., δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 15 και 16 του ν. 2676/1999. Συμφώνως δε προς την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 16 του ως άνω νόμου, το ως άνω κτίριο περιήλθε στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ. με την από 12.10.1999 και με αριθμό πρωτοκόλλου Β1/144/3839 διαπιστωτική πράξη του τότε υφυπουργού του ΥΠ.Ε.Κ.Α., η οποία μεταγράφηκε νομίμως στα Βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών.
 2. 4.Όπως επίσης καλώς γνωρίζετε, το Τ.Ε.Α.Δ.Υ., δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 12 της από 31.12.2012 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, εντάχθηκε υποχρεωτικώς από την 01.01.2013 στο Ε.Τ.Ε.Α. και, συνεκδοχικώς, το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού, καθώς και η ακίνητη και κινητή περιουσία του πρώτου (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) περιήλθε αυτοδικαίως, κατά την διάταξη του άρθρου 45 παρ. 2 του ν. 4052/2012, στο τελευταίο (Ε.Τ.Ε.Α.). Επομένως, συμφώνως προς τον ως άνω νόμο (όσο ατελής και αν είναι αυτός) και την ως άνω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (η οποία είναι εξ ίσου ατελής, αν όχι και περισσότερο από πολλές απόψεις, η ανάλυση των οποίων δεν είναι της παρούσης), το ως άνω ακίνητο ιδιοκτησίας του καταργηθέντος Τ.Α.Υ.Τ.Υ. περιήλθε πλέον στο Ε.Τ.Ε.Α., χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει μεταγραφεί ουδεμία πράξη στα Βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών.    

 

 1. 5.Περαιτέρω, όπως προκύπτει από τα ως άνω συμβολαιογραφικά έγγραφα με αριθμούς 67, 68 και 69/31.08.1951 του Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωκίωνος Δημητρίου Έρωτα, το σύνολο του ως άνω ακινήτου της οδού Φιλελλήνων αριθμός 13 - 15 αποκτήθηκε από το Τ.Α.Υ.Τ.Υ. κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή αποκλειστικώς εκ χρημάτων του Ταμείου αυτού, ήτοι εκ χρημάτων τα οποία, συμφώνως προς το άρθρο 3 παρ. 1β΄ του α.ν. 941/1949 («Περί Ιδρύσεως Ταμείου Αρωγής και Υγείας Τελωνειακών Υπαλλήλων», ΦΕΚ Α΄ 100/28.04.1949) και το άρθρο 6 παρ. 1 του β.δ. της 09/19.09.1950 («Περί Καταστατικού του Ταμείου Αρωγής και Υγείας Τελωνειακών Υπαλλήλων», Φ.Ε.Κ. Α΄ 210/19.09.1950) περιήλθαν στο Ταμείο αυτό από κρατηθείσες εισφορές υπολογισθείσες επί του μισθού των τελωνειακών υπαλλήλων, καθώς και από κρατηθείσες εισφορές επί των δεδουλευμένων Δικαιωμάτων Εκτελέσεως Τελωνειακών Εργασιών (Δ.Ε.Τ.Ε.) και επενδύθηκαν, συμφώνως προς το άρθρο 7 παρ. 1 περ. γ. του ίδιου β.δ., σε αγορά κεντρικού ακινήτου εντός του σχεδίου της πόλεως των Αθηνών. Με άλλους λόγους, το ως άνω ακίνητο αποκτήθηκε αποκλειστικώς και μόνον με πόρους, οι οποίοι ευθέως και εξ ολοκλήρου προήλθαν από το προϊόν της εργασίας τελωνειακών υπαλλήλων, η οποία συμφώνως προς τον νόμο αποτέλεσε την περιουσία του ως άνω καταργηθέντος Τ.Α.Υ.Τ.Υ., η οποία εν συνεχεία νομίμως αποταμιεύθηκε και επενδύθηκε από αυτό. Ως εκ τούτου, και το ως άνω ακίνητο της οδού Φιλελλήνων αριθμός 13-15 υπήρξε ενιαίο και αδιαίρετο στοιχείο της συνολικής περιουσίας του ως άνω καταργηθέντος Ταμείου, η οποία κατά τα ανωτέρω εκτιθέμενα, περιήλθε στο Ε.Τ.Ε.Α..
 2. 6.Επί τη βάσει των ανωτέρω, αλλά και για τους λόγους, οι οποίοι καταλεπτώς παρατίθενται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 349/26.09.2013 αίτησή μας, η οποία σάς έχει επιδοθεί νομίμως και με την οποία η παρούσα αποτελεί ενιαίο, αδιάσπαστο και αδιαίρετο όλον, ολόκληρη η περιουσία του καταργηθέντος Τ.Α.Υ.Τ.Υ., συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του εν λόγω ακινήτου, θα έπρεπε να έχει, τουλάχιστον ως λογιστικό μέγεθος αποτιμητό σε χρήμα (με την εμπορική του μάλιστα αξία κατά τον χρόνο της μεταβίβασης), περιέλθει, συμφώνως προς την συλλογιστική πορεία, η οποία ακολουθείται στην ως άνω αίτησή μας (στην οποία και παραπέμπουμε προς αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων), στον με αριθμό 250986/7 Λογαριασμό Τ.Ε.Α.Δ.Υ./πρώην Διαχειριστικό Λογαριασμό της Υπηρεσιακής Μονάδας ΙΑ και νυν Τελωνειακών Υπαλλήλων, ο οποίος θα έπρεπε να τηρείται κεχωρισμένως στην Τράπεζα της Ελλάδος και η αρμοδιότητα για την λειτουργία και διαχείριση του οποίου κατά νόμο ανήκει στην 24η Διεύθυνση (Λογαριασμών του Δημοσίου) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 3. 7.Εξ άλλου, ο ως άνω Ειδικός Λογαριασμός, όπως άλλωστε αποτελεί κοινό στοιχείο αναφορικώς με την νομική φύση των Ειδικών Λογαριασμών, (θα έπρεπε να) διέπεται από νομική και διαχειριστική αυτοτέλεια, συστήθηκε δε με κανονιστική πράξη (άρθρο 17 παρ. 3 του ν. 2676/1999 σε συνδυασμό με την με αριθμό οικ.2/42439/Α0024/2009 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία ρητώς εξαίρεσε τον λογαριασμό αυτόν από την κατάργηση του άρθρου 2 του ν. 3697/2008), προκειμένου να εξυπηρετήσει τον συγκεκριμένο ειδικό σκοπό της αυξήσεως της μηνιαίας συντάξεως των συνταξιούχων τελωνειακών υπαλλήλων. Και ναι μεν οι Ειδικοί Λογαριασμοί, όπως ο προκείμενος, δεν διαθέτουν ιδία νομική προσωπικότητα, αλλά συνιστούν νομικό μόρφωμα, ήτοι μία ιδιαίτερη νομική οντότητα, και αποτελούν χωριστή ομάδα περιουσίας, η οποία ευρίσκεται και τελεί υπό την αιγίδα και την διαχείριση (διαχειριστική αυτοτέλεια) κάποιου, κατά κανόνα, νομικού προσώπου. Ο εν λόγω δε Ειδικός Λογαριασμός, δεν ευρίσκεται ούτε τελεί υπό την αιγίδα και την διαχείριση κάποιου νομικού προσώπου, αλλά αυτού του ιδίου του Ελληνικού Δημοσίου, στον στενό πυρήνα του οποίου ανήκει η αρμόδια για την διαχείριση και λειτουργία του εν λόγω Ειδικού Λογαριασμού 24η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Πρέπει δε να τονίσουμε, ότι, συμφώνως προς την απολύτως κρατούσα στην θεωρία και την νομολογία άποψη, οι Ειδικοί Λογαριασμοί, όπως και ο προκείμενος, συνιστούν αυτοτελή, αυθύπαρκτη και διακεκριμένη ομάδα δικαίου, επειδή ως τέτοιοι έχουν συσταθεί με πολιτειακή πράξη και για τον λόγο αυτόν διακρίνονται από την λοιπή περιουσία του νομικού προσώπου, εν προκειμένω δε του ίδιου του Δημοσίου. Κατά μείζονα, λοιπόν, λόγο, σε συνδυασμό με τα όσα έχουμε ήδη εκθέσει στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 349/26.09.2013 αίτησή μας, αφού η περιουσία του εν λόγω Ειδικού Λογαριασμού είναι αυτοτελής, αυθύπαρκτη και διακριτή ομάδα περιουσίας και ομάδα δικαίου, της οποίας η διαχείριση και λειτουργία ανήκει στον στενό Δημόσιο τομέα, η Τράπεζα της Ελλάδος στερείται παντελώς και σε κάθε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας διαχειριστικής αρμοδιότητας, όπως άλλωστε και η ίδια έχει ομολογήσει.        

Επειδή τα ανωτέρω είναι βάσιμα και αληθή.

Επειδή αμφότεροι εξ ημών έχουμε αυτονόητο, άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την εξυπηρέτηση και την διεκδίκηση των δικαιωμάτων των τελωνειακών υπαλλήλων, τόσο των εν ενεργεία (οι πρώτοι εξ ημών) όσο και των συνταξιούχων (οι δεύτεροι εξ ημών).

Επειδή η παρούσα αποτελεί ενιαίο, αδιάσπαστο και αδιαίρετο όλον με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 349/26.09.2013 αίτησή μας, η οποία σάς έχει νομίμως επιδοθεί και στα λοιπά αιτήματα της οποίας νομίμως παραπέμπουμε με την παρούσα

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΡΗΤΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ

 

ΖΗΤΟΥΜΕ, σε συνδυασμό με το αίτημα της υπ’ αριθμ. πρωτ. 349/26.09.2013 αιτήσεώς μας,από όλους τους φορείς στους οποίους η παρούσα απευθύνεται και εντός του πλαισίου το οποίο ορίζεται για τον καθένα από τις διατάξεις των νόμων και από τις αρμοδιότητες τις οποίες οι τελευταίοι αναθέτουν στους φορείς αυτούς, να προβείτε αρμοδίως και αμελλητί σε κάθε νόμιμη, προβλεπόμενη και απαραίτητη ενέργεια, προκειμένου να καταγραφεί, να αποτιμηθεί και να μεταφερθεί ως λογιστικό μέγεθος (με την εμπορική του αξία κατά τον χρόνο της μεταβίβασης προσαυξημένης με τους νόμιμους τόκους, όπως έχουμε αναφερθεί στην ως άνω εξώδικη δήλωση μας), το ως άνω αναλυτικώς περιγραφόμενο ακίνητο (το οποίο ευρίσκεται επί της οδού Φιλελλήνων αριθμός 13-15) στον με αριθμό 250986/7 Λογαριασμό Τ.Ε.Α.Δ.Υ./πρώην Διαχειριστικό Λογαριασμό της Υπηρεσιακής Μονάδας ΙΑ και νυν Τελωνειακών Υπαλλήλων.    

 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Τ.Υ.Ε.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ             ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε.Σ.Τ.Υ.

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΟΒΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ                                       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΑΚΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Copydata|copydata.gr
Copyright (c) 2016 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ