Π.Ε.Σ.Τ.Υ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
image1 image2 image3 image3

Ιδρυτικός Νόμος ΤΑΥΤΥ/Ενοποιητικός Νόμος ΤΕΑΔΥ

Ταμείο Αρωγής και Υγείας Τελωνειακών Υπαλλήλων (ΤΑΥΤΥ)

Ιδρυτικός Νόμος ΑΝ 941/49 ΦΕΚ Α 100

Παρείχε με την Υπ. Απόφ. 144/1414/85 ΦΕΚ 324Β ποσοστό 40% επί της καταβαλλόμενης Σύνταξης (ερμηνεία καταβαλλόμενης στον ιδρυτικό Νόμο).

-            Πόρος του ΤΑΥΤΥ το 17% των Εισπραττομένων ΔΕΤΕ στα τελωνεία (αρθ. 2 παρ. 1 εδ. Α’ και β’ ΑΝ 941/49).

-            Το 17% αυξήθηκε σε 20% Απ. Υπ. Οικ. 1104693/11848/003/2-10 89

Κυρώθηκε με Νόμο 1882/90 αρ. 51

Ν. 1798/88 αρ. 11 παρ. 1

Από το Συνολικό ποσό του Λ/σμού των ΔΕΤΕ που εισπράττεται κατ’ έτος από τα Τελωνεία καταβάλλονται κατά σειρά :

α) Οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις αποζημίωσης των Τελωνειακών υπαλλήλων

β) Η Εισφορά 20% του συνόλου των εισπραττομένων ΔΕΤΕ κατατίθεται υπέρ του ΤΑΥΤΥ

γ) Τα λοιπά εισάγονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό

ΤΕΑΔΥ

Ενοποιητικός Νόμος 2676/99 ΦΕΚ 1 Α 5-1-1999

Στα άρθρα 14 και 15 προβλέπεται ότι, όπου από τις καταστατικές διατάξεις των καταργουμένων ταμείων Αρωγής των Δημοσίων υπαλλήλων, προβλέπεται μεγαλύτερο ποσοστό από το 20% αυτό εξακολουθεί να καταβάλλεται υπολογιζόμενο (εδαφ. γ’ παρ. 1 αρ. 19) επί του ιδίου Χρηματικού ποσού (Συντάξιμες Αποδοχές) (εδαφ. α’ παρ. 1 του αρ. 19) το ανωτέρω Νόμου. Το πιο πάνω σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρθ. 17 παρ. 1Α εδαφ. δ’ 2η περίπτωση «Τα καταβαλλόμενα δώρα εορτών Χριστουγέννων – Νέου έτους και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας δεν υπόκεινται σε κράτηση, με εξαίρεση τους Ασφαλισμένους στο Ταμείο Αρωγής και Υγείας Τελωνειακών Υπαλλήλων».

Προκύπτει ότι η Επικουρική Σύνταξη θα έπρεπε να καθορισθεί σε ποσοστό 40% (Αποφ. ΤΑΥΤΥ 144/1414/85) επί των Συντάξιμων Αποδοχών και όχι σε ποσοστό 32% όπως αποφάσισε το ΔΣ του ΤΕΑΔΥ (πρακτικό 4/29-4-99). Άρα το εδάφιο α’ της παρ. 1 του αρθ. 19 του ανωτέρω Νόμου καθορίζεται σε ενιαία βάση για όλους τους Ασφαλισμένους του ΤΕΑΔΥ ο τρόπος υπολογισμού της Επικουρικής Σύνταξης λαμβάνονται υπ’ όψιν δύο στοιχεία καθοριζόμενα σαφέστατα από τις εν λόγω διατάξεις :

α) ένα ποσοστό 20% και

β) ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό (Συντάξιμες Αποδοχές) επί του οποίου υπολογίζεται το ποσοστό αυτό

Φαίνεται από το πιο πάνω άρθρο ότι ειδικότερα για τους ασφαλισμένους μέχρι τις 31-12-1992 με τις διατάξεις του εδαφίου γ’ της παρ. 1 του αρ. 19 ορίζεται ότι όπου από τις καταστατικές διατάξεις των καταργουμένων Ταμείων Αρωγής των Δημοσίων Υπαλλήλων προβλέπεται μεγαλύτερο ποσοστό από το 20% αυτό εξακολουθεί να καταβάλλεται υπολογιζόμενο επί ιδίου χρηματικού ποσού (συντάξιμες αποδοχές) του εδαφ. α’ της παρ. 1 του άρθ. 19 στο οποίο και παραπέμπει ρητά.

Κατά συνέπεια των ανωτέρω, το ποσοστό 40% που προβλέπεται από την υπ’ αρ. 144/1414/27-8-85 (ΦΕΚ 324/1985) απόφαση Υπ. Κοινωνικών Υπηρεσιών για τους Συνταξιούχους Τελωνειακούς Υπαλλήλους εξακολουθεί να ισχύει και θα πρέπει να καταβάλλεται επί της Συνταξ. Αποδοχών αυτών.

Αν ο Νόμος (2676/99) ήθελε να ορίσει άλλο χρηματικό ποσό επί του οποίου θα υπολογιζόταν το ποσοστό του 40% θα όριζε ρητά, όπως ρητά όρισε για το ποσοστό και όπως ρητά επίσης ορίζεται από τις διατάξεις της δεύτερης περίπτωσης του εδαφ. δ της παρ. 1Α του αρ. 17 του Ενοποιητικού Ν. 2676/99 προκειμένου να εξακολουθεί, κατ’ εξαίρεση, και μόνο για τους Τελωνειακούς υπαλλήλους ή διενέργεια κρατήσεων για το ΤΕΑΔΥ και επί των καταβαλλόμενων δώρων εορτών Χριστουγέννων, Νέου Έτους και Πάσχα και του επιδόματος αδείας, όπως γινόταν μέχρι της καταργήσεως του Ταμείου τους (ΤΑΥΤΥ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 152/1975 (ΦΕΚ 182Α). Το άρθρο 17 Ν. 2676/99 μπορείτε να το δείτε στο υπ’ αρ. 1 ΦΕΚ τεύχος Α’.

Από το ανωτέρω άρθρο που αναφέρεται στους πόρους του Νέου Ταμείου, φαίνεται ότι κατά την ενοποίηση των Ταμείων πρέπει να μεταφερθούν τα αποθεματικά των καταργουμένων Ταμείων στους Ειδικούς Λογαριασμούς των οικείων Φορέων και να ολοκληρωθούν εντός εξαμήνου.

Από την παράγραφο 3 του αρθ. 17 που προβλέπει «Τα έσοδα που προέρχονται από παροχές μέσω Ειδικών Λογαριασμών Εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού, περιέχονται στο ΤΕΑΔΥ και τηρούνται σε ειδικούς Λογαριασμούς κατά φορέα προέλευσης» δείχνει τον Επιμερισμό και τη Μεταφορά των αποθεματικών του Ειδικού Λογαριασμού ΔΕΤΕ.

Έτσι δημιουργήθηκε ο Ειδικός Λογαριασμός (αρθ. 17 παρ. 3) ο οποίος Λογαριασμός πρέπει να τηρείται χωριστά στην Τράπεζα Ελλάδος (Ν. 2676/99 αρ. 17 και Ν. 3220/2004 αρ. 45) με την ονομασία «ΤΕΑΔΥ Ειδικός Λογαριασμός Τελωνειακών Υπαλλήλων».

Ο Ειδικός Λογαριασμός τροφοδοτείται από το 20% του Νόμου 1798/88 αρ. 11 παρ. 1 (Συνόλου Εισπραττομένων ΔΕΤΕ στα Τελωνεία).

Από τον Ειδικό Λογαριασμό καταβάλλεται στους Συνταξιούχους Τελωνειακούς το πέραν του 20% ποσοστού που καταβάλλεται στους υπολοίπους Δημοσίους Υπαλλήλους (περίπτωση α’ παράγραφος 1 άρθρου 19 του Νόμου 2676/99) και ως τέτοιο ποσοστό διατηρήθηκε κατά την περίπτωση γ’ του ίδιου άρθρου.

Ανακεφαλαιώνεται το υπόλοιπο ποσό. Σύνταξη κατά το άρθ. 19 παρ. 1γ όσοι παίρνουν μεγαλύτερο ποσοστό εξακολουθεί να καταβάλλεται από Ειδικό Λογαριασμό κατά φορέα προέλευσης εσόδου που τηρούνται στο ΤΕΑΔΥ.

Τα ποσά κάθε Λογαριασμού χορηγούνται για την αύξηση της μηνιαίας σύνταξης.

Ο Ειδικός Λογαριασμός λοιπόν που συστάθηκε με το Ν. 2676/99 αρ. 17 παρ. 3 και αναγνωρίζει την αρχή της ανταποδοτικότητας τηρείται χωριστά στην Τράπεζα Ελλάδος αρθ. 4 Ν. 3220/4 με αριθμό 2509867 με τίτλο «ΤΕΑΔΥ Ειδικός Λογαριασμός ΙΑ Υπηρεσιακής Μονάδος» (και αργότερα «Τελωνιακών Υπαλλήλων) τροφοδοτείται με το 20% των εισπραττομένων ΔΕΤΕ κατ’ έτος.

Έχει σκοπό την αύξηση της επικουρικής σύνταξης βοηθηματούχων τέως ΤΑΥΤΥ.

Ασκείται η διαχείριση και λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού από Επιτροπή Διαχείρισης Τ 2614/809/21-6-2005 Υπ. Απόφαση Υπ. Οικ. (ΦΕΚ 890/Β) εξεδόθη σύμφωνα με τις Διατάξεις Ν. 2526/97 (ΦΕΚ 205 Α). Καταβάλλεται το 40% της καταβαλλόμενης που αναλύεται σε α) 20% από το 3% της μισθοδοσίας Ν. 3220/4 αρ. 45 και β) 20% από τον Ειδικό Λογαριασμό

Ανοίγουμε μία παρένθεση (Το ΤΕΑΔΥ με το υπ’ αριθμ. 4/29-4-99 πρακτικό αποφάσισε το ποσοστό 40% της καταβαλλόμενης να γίνει 32% (20%+12%) «προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων του αρθ. 19 του Ν. 2676/99» και ότι το «32% είναι ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ με το ισχύον 40% επί της σύνταξης του ΓΛΚ», δεν βρίσκουν νόμιμα Έρεισμα από καμία διάταξη του Νόμου 2676/99 δεν προκύπτει η δυνατότητα «κατασκευής» «ισοδύναμου ποσοστού» και η επικαλούμενη «αδυναμία» δήθεν εφαρμογής της σαφούς και ρητής Διάταξης του αρθ. 19 του Ν. 2676/99 δεν έχει νομική θεμελίωση και αντικειμενική υπόσταση).

Συνεχίζουμε για τον Ειδικό Λογαριασμό.

Καταργήθηκε με το Ν. 3697/08 παρ. 3 αρθ. 2. Μετά την κατάργηση Ειδικών Λογαριασμών η περιουσία τους περιέρχεται αυτοδίκαια στην περιουσία των ΝΠΔΔ εν προκειμένω το ΤΕΑΔΥ.

Μεταφέρεται ο Λογαριασμός των Τελωνειακών στο Λογαριασμό του ΤΕΑΔΥ.

Προσέφυγε η ΠΕΣΤΥ στο Συμβούλιο Επικρατείας.

Επανασύσταση εκδίδεται η υπ’ αριθμ. 2/42439 Α 0024/2009 Υπ. Αποφ. Υπουργού Οικονομικών και ορίζει ότι η διαχείριση και λειτουργία του Λογαριασμού από το ΓΛΚ.

Το ΤΕΑΔΥ ζητά την κατάργηση της Δίκης με το υπ’ αριθμ. ___________ έγγραφό του.

Δηλώνει ότι μετά την πιο πάνω απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ζητά από την Τράπεζα Ελλάδος με το υπ’ αριθμ. _______ έγγραφό του ο Ειδικός Λογαριασμός ΤΕΑΔΥ να επανέλθει στην προτέρα κατάσταση «ΤΕΑΔΥ Ειδικός Λογαριασμός Τελωνειακών Υπαλλήλων».

Η ΠΕΣΤΥ δια του δικηγόρου της κ. Θ. Πέππα ζήτησε να αναβληθεί η Δίκη και να ενημερωθεί από την Τράπεζα Ελλάδος, αν πραγματικά ο εν λόγω Ειδικός Λογαριασμός Τελωνειακών Υπαλλήλων έχει επανέλθει εις την προτέρα κατάσταση.

Η Τράπεζα Ελλάδος με το υπ’ αριθμ. 6406/7-7-11 έγγραφο απάντησε ότι λόγω απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων δεν μπορεί να γνωρίσει στην ΠΕΣΤΥ πληροφορίες για τον εν λόγω λογαριασμό και της προτείνει να απευθυνθεί στο ΓΛΚ Δ/νση 24η αρμοδία για την Διαχείριση σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση Υπ. Οικονομικών ή στο ΤΕΑΔΥ. Αργότερα η ΠΕΣΤΥ πληροφορείται από την απάντηση του ΤΕΑΔΥ σε ερώτημα της ΟΤΥΕ ότι η επαναφορά του Λογαριασμού δεν πραγματοποιήθηκε διότι η Τράπεζα Ελλάδος σε σχετικό της ερώτημα στο Υπουργείο Οικονομικών (έτσι αόριστα) εκείνο δεν απάντησε.

Κατόπιν όλων αυτών, που η ΠΕΣΤΥ θεώρησε εμπαιγμό και όλων των άλλων πληροφοριών που κυκλοφορούσαν, αποφάσισε από κοινού με την ΟΤΥΕ να ζητήσει σχετικές πληροφορίες για την ύπαρξη του Ειδικού Λογαριασμού.

Εστάλη η από 30-11-2012 εξώδικη διαμαρτυρία και ελήφθη η από 22-4-2013 απάντηση, η οποία δεν ικανοποίησε την ΠΕΣΤΥ και το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει Εισαγγελική παρέμβαση.

Έκτοτε πληροφορούμεθα προφορικά «ότι ο Ειδικός Λογαριασμός ετροφοδοτείτο κανονικά με τα γνωστά ποσά κατ’ έτος έως και 2011. Για το έτος 2012 φαίνεται ότι κατά την διαδικασία της ενταλματοποίησης για την αποστολή στο ΤΕΑΔΥ των χρημάτων, ζητείται από τη Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών εγγραφή στον Προϋπολογισμό (Δ 3β 5045383 ΕΞ 2012). Η Δ/νση Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου, απευθύνει ερώτημα στο Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου Οικονομικών (2/88594/31-12-2013). Ζητά να ερευνήσει «εάν διατηρείται η υποχρέωση καταβολής στο ΤΕΑΔΥ του 20% επί των εισπραττομένων ΔΕΤΕ (αρ. 11 Ν. 1798/88).

Ο ανωτέρω Νομικός Σύμβουλος εφαρμόζοντας τις κείμενες Διατάξεις αποφαίνεται ότι το θέμα άπτεται του Υπουργείου Εργασίας και ζητά από τη Δ/νση Προϋπολογισμού να απευθυνθεί και στο Νομικό Σύμβουλο του Υπ. Εργασίας (4933/15-4-2013).

Η εν λόγω Δ/νση απευθύνει το σχετικό ερώτημα και στο Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου Εργασίας (239056/13-5-2013).  

Είμαστε σε αναμονή.

Εμείς προβήκαμε σε διάφορες ενέργειες. Επισκεφθήκαμε κατ’ επανάληψη το Υπουργείο Εργασίας, τον Γεν. Γραμματέα κ. Δ. Κοκκόρη και τον Υφυπουργό κ. Παναγιωτόπουλο. Καταθέσαμε σχετική επιστολή την οποία θα δείτε στην ιστοσελίδα μας.

Διευθυντής του γραφείου του κ. Κοκκόρη έχει τοποθετηθεί ο κ. Πατατανές, υιός του Συναδέλφου Γιώργου Πατατανέ. Γνωρίζει καλά το θέμα των ΔΕΤΕ και του Ειδικού Λογαριασμού και ενδιαφέρεται προσωπικά.

Επίσης ενεργά ασχολείται και η ΟΤΥΕ (κα Μπουκουβάλα).

Για νεώτερο θα σας ενημερώσουμε.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Copydata|copydata.gr
Copyright (c) 2016 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ